Dato for årsmøte fastsettes innen utgangen av november måned, og innkalling blir sendt ut innen utgangen av februar.

Årsmøtets oppgaver (§15 i loven) er blant annet følgende :

 • Behandle årsberetning
  Behandle regnskap
  Behandle forslag og saker fra medlemmene
  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
  Vedta idrettslagets budsjett
  Velge styre, kontrollkomite og valgkomitegets interne organisering og aktivitet

De viktigste sakene er å behandle årsmelding og regnskap for idrettslaget og gruppene, fastsette medlemskontigent, organisasjonsplan, budsjett og gjennomføre valg til ulike tillitsverv. Dessuten behandle saker som medlemmene ønsker å ta opp. 

Regler om stemmerett følger av lovnormen § 6, og utgangspunktet er at alle som er over 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og har oppfylt medlemsforpliktelsene, har stemmerett.

Årsmøteprotokoller: